Zásady zpracování osobních údajů

Vážení hosté, návštěvníci, klienti, obchodní partneři,

v rámci služeb, které Vám naše společnost IC HOTELS a.s.(dále jen společnost) poskytuje, dochází k zpracování Vašich osobních údajů. Rádi bychom Vám tímto poskytli informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů naší společností v souvislosti s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen nařízení).

Tento dokument popisuje, jakým způsobem společnost získává, používá a zpracovává osobní údaje, které ji byly poskytnuty. Nalezte zde také informace o tom, jak společnost kontaktovat v případě, že máte dotazy týkající se osobních údajů.

Osobní údaj

Za osobní údaj ve smyslu nařízení se považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost IC HOTELS a.s., IČO: 267 45 445, se sídlem Malletova 1141, 190 00 Praha 9, společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 8045. Správce provozuje svou činnost v těchto provozovnách: WELLNESS HOTEL STEP, HOTEL BRIDGE, SPORTCENTRUM STEP, Polyfunkční dům.

Osobní údaje, které shromažďujeme

Při veškeré činnosti společnosti, která souvisí s podnikáním, společnost shromažďuje Vaše osobní údaje. Jedná se především o kontaktní údaje a údaje týkající se rezervace, pobytu nebo návštěvy. Dále se jedná o osobní údaje získávané pro účely uzavření smluv atd.

Způsoby poskytování osobních údajů

Osobní údaje společnosti poskytujete následujícími způsoby:

 1. Rezervací služeb přes rezervační portály.
 2. Rezervací služeb přes rezervační formulář na internetových stránkách http://www.wellness-hotelstep.cz/ a http://www.golfstep.cz/.
 3. Komunikací s jednotlivými pracovníky společnosti.
 4. Vyplnění ubytovací karty.
 5. Vstupem do prostor monitorovaných kamerovým systémem.

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje společnost zpracovává pro účely uzavření smlouvy, správu smlouvy nebo jednání o smlouvě. Dále, pokud jste host ubytovaný v hotelu, Vaše osobní údaje společnost zpracovává na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 235/2004, o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.

V případě využití služeb směnárny společnost zpracovává osobní údaje na základě zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Osobní údaje společnost zpracovává také na základě oprávněného zájmu. Oprávněný zájem společnosti spatřujeme především v ochraně majetku, ochraně zdraví a v informování zákazníků o službách, které nabízí.

Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje společnost uchovává pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které ji ukládají právní předpisy. Osobní údaje zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který jí umožňuje Vaše osobní údaje zpracovávat. Po ztrátě zákonného důvodu provádí výmaz příslušných osobních údajů. Osobní údaje, které zpracovává s Vaším souhlasem, uchovává pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

Obchodní sdělení

Z obchodních sdělení zaslaných společností IC HOTELS a.s. je vždy zřejmé, že společnost je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení zasílá buď na kontakty zákazníků na základě oprávněného zájmu, a to jen do doby než vyslovíte nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

Poskytování osobních údajů třetím osobám

Společnost IC HOTELS a.s. může poskytnout osobní údaje třetím osobám pouze s Vaším souhlasem. Bez Vašeho souhlasu poskytuje společnost IC HOTELS a.s. Vaše osobní údaje v případě, že je to nezbytné pro plnění povinností vyplývajících pro společnost z platných právních předpisů nebo pokud je to nezbytné pro plnění závazků z uzavřených smluv, objednávek, rezervací atd. Vaše osobní údaje mohou být zpracovány externími pracovníky společnosti. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro společnost IC HOTELS a.s. provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Společnost IC HOTELS a.s. nepředává žádné osobní údaje do třetích zemí.

Vaše práva

Výše zmíněné nařízení Vám přiznává práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 1. Právo na přístup k osobním údajům
  • Právo požadovat přístup k osobním údajům a souvisejícím informacím, které se týkají subjektů údajů.
 2. Právo na opravu
  • Právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo právo na jejich doplnění.
 3. Právo na výmaz
  • Za splnění určitých podmínek uvedených v nařízení právo na výmaz osobních údajů, které se týkají subjektů údajů.
 4. Právo na omezení zpracování
 5. Právo na přenositelnost
  • Právo požadovat přenesení osobních údajů jinému správci.
 6. Právo vznést námitku
  • Právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají k Úřadu na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz.

Kontaktní údaje

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně tohoto Oznámení nebo způsobu, jakým společnost IC HOTELS a.s. zpracovává Vaše osobní údaje, kontaktujte nás, prosím, e-mailem na adrese GDPR@ichotels.cz nebo poštou na adrese Malletova 1141, 190 00 Praha 9.

Zabezpečení osobních údajů

K zabezpečení osobních údajů společnost využívá odpovídající bezpečnostní postupy a procedury. Využívá technická i fyzická omezení pro přístup k osobním údajům. S osobními údaji pracuje pouze proškolený personál.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Společnost za účelem zvýšení ochrany osobních údajů jmenovala Pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen Pověřenec). Pověřence lze kontaktovat na uvedené adrese nebo na e-mailové adrese GDPR@ichotels.cz.

Tyto zásady nabývají platnosti a účinnosti dne 25.5.2018.